Privacy disclaimer

Het gebruik van de portaalsite www.mobili.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de portaalsite

De portaalsite www.mobili.be  is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de MIVB. Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is. De portaalsite verwijst ook door naar websites van organisaties of -instellingen die informatie ter beschikking stellen.

Alle informatie op de portaalsite (of op de websites van de organisaties en of instellingen waarnaar de portaalsite doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de daarvoor bevoegde diensten raadplegen.

De inhoud van de portaalsite (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de portaalsite

De MIVB besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.mobili.be  en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de organisatie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de portaalsite verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de organisatie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.
De MIVB spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de portaalsite www.mobili.be  volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij geven u hierbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact"
  • wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens


De portaalsite maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de portaalsite wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de portaalsite www.mobili.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

MIVB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

MIVB,
de handleiding

Respect,
dat verdien je!

Knutsel met
Mo.bili

Spel met
Tramheide

Spel met
Vroemhove